The wikispot.org service will be shut down on April 1st. Please see this page for more information.

signifikanstest

InfoInfo
Search:    
Metode En metode er èn av flere mulige måter å oppnå et ønsket resultat
Fagfelt
Spesifikt bruksområde
Grunnleggende teori
Svakheter
Styrker
Motsetning
Samlebetegnelse uferdig signifikant

"En signifikanstest er en statistisk prosedyre som hjelper til å avgjøre om gjennomsnittene i dette tilfellet er reelt forskjellig eller ei.
Signifikansnivået er konvensjonelt bestemt til 1 av 100 (0,01) eller 5 av 100 (0,05).
Dette betyr at finnes en slik forskjell i gjennomsnitt i de to gruppene er så usannsynlig at den inntreffer i mindre enn 1 eller 5 av 100 tenkte tilfeller, må det trekkes den konklusjon at nullhypotesen er feil, og forskningshypotesen er å foretrekke.
Finner man derimot at forskjellen kunne inntreffe i mer av 5 av 100 tenkte tilfeller, beholdes nullhypotesen.
Det finnes ulike signifikanstester. De mest vanlige er testen som deler gruppeforskjellvariabilitet innen gruppene og F-testen som er grunnlaget for variansanalyse og som anvendes mest i situasjoner med faktorielle design og i situasjoner med mer en to repeterte målinger."

"Signifikanstesten sier noe om hvorvidt gjennomsnittene er ulike hverandre, ikke hva ulikhetene skyldes. Dette under forutsetning av at testen er pålitelig."

1. Formuler H0 og Ha
2. Beregn test-observator
3. Finn P-verdi
4. Formuler en konklusjon
NB: Bruker ofte datamaskin til å finne P-verdi, men en datamaskin
–Kan ikke formulere H0 og Ha
–Kan ikke tolke P-verdien for deg
–Kan ikke bedømme om forutsetningene for å bruke testen er oppfylt

Linker hit:

This is a Wiki Spot wiki. Wiki Spot is a 501(c)3 non-profit organization that helps communities collaborate via wikis.